Jesteś tutaj: Witamy  ›  NCN – Projekty krajowe

NCN – Projekty krajowe

Narodowe Centrum Nauki jest agencją, która została powołana 1 października 2010 r. ustawą uchwaloną przez Sejm RP w celu  wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych mających przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. 

Do zadań NCN należy:

 1. finansowanie badań podstawowych realizowanych w formie 
  • projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów, 
  • niepodlegających współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych projektów badawczych realizowanych w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej albo projektów badawczych realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych, 
  • projektów badawczych realizowanych przez młodych naukowców w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w tym mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego, 
  • stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, 
  • projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe; 
  • finansowanie badań naukowych innych niż wymienione w pkt 1, nienależących do zakresu badań finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; 
 2. nadzór nad realizacją badań naukowych;
 3. współpraca międzynarodowa w ramach finansowania działalności w zakresie badań podstawowych;
 4. upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o ogłaszanych przez Centrum konkursach;
 5. inspirowanie i monitorowanie finansowania badań podstawowych ze środków pochodzących spoza budżetu państwa;
 6. wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra, ważnych dla rozwoju badań podstawowych, w tym opracowywanie programów badawczych ważnych dla kultury narodowej, przy zapewnieniu środków finansowych na realizację tych zadań;
 7. finansowanie nagrody Narodowego Centrum Nauki przyznawanej zgodnie z regulaminem określonym przez Radę i zatwierdzonym przez Ministra.

Aktualności


3 sierpnia 2022

Poznaliśmy wyniki ewaluacji działalności naukowej – wysoka ocena UMED-u

Z końcem lipca poznaliśmy wyniki ewaluacji jakości działalności…
24 czerwca 2022

Konkursy Narodowego Centrum Nauki – MAESTRO 14, SONATA BIS 12

Szanowni Państwo, Centrum Wsparcia Nauki w ślad za…
14 czerwca 2022

Granty naukowe Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Szanowni Państwo, Informujemy o możliwości składania wniosków o…