Jesteś tutaj: Witamy  ›  NCN - Projekty krajowe  ›  Procedura składania wniosków

Procedura składania wniosków

źródło: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/regulaminy/procedura_skladania_wniosku_do_ncn_06_2022.pdf

Wnioski w konkursach ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki składa się elektronicznie za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki /Obsługa Strumieni Finansowania) na stronie: https://osf.opi.org.pl/.

Na procedurę składania wniosków składają się następujące etapy: 

 1. Zapoznanie się z ogłoszeniem o konkursie, w którym składany będzie wniosek.
 2. Rejestracja/logowanie do systemu z uprawnieniami redaktora/redaktora pomocniczego/czytelnika oraz kierownika projektów we wnioskach OSF.
 3. Założenie i wypełnienie nowego formularza wniosku odpowiedniego dla edycji konkursu, w którym aktualnie prowadzony jest nabór.
 4. Wypełnienie formularza zgodnie z właściwą dla danego konkursu uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki oraz zakresem podanym w systemie.
 5. Dodawanie wymaganych dokumentów.
 6. Sprawdzenie kompletności wniosku
 7. Zablokowanie edycji wniosku – Po wypełnieniu poszczególnych zakładek wniosku i sprawdzeniu jego kompletności należy zablokować edycję wniosku przyciskiem Zablokuj do NCN. Po zablokowaniu wniosku do NCN możliwa jest tylko edycja skróconego i szczegółowego opisu projektu badawczego.
  Po zablokowaniu wniosku w lewym menu bocznym pojawi się nowa zakładka: Wysyłka elektroniczna.
 8. Pobranie, podpisanie i dołączenia do wniosku potwierdzeń złożenia wniosku w konkursie.
  • Potwierdzenie złożenia wniosku przez Kierownika Projektu (PI), podpisane odręcznie (skan) lub podpisem elektronicznym w standardzie PadES
  • Potwierdzenie złożenia wniosku przez Kierownika Podmiotu/upoważniona osobę – puste
  • Wniosek – pdf pobrany z OSF
  • Otrzymane podpisane potwierdzenia należy podpisać i dołączyć do wniosku zgodnie z wytycznymi.
 9. Wysłanie wniosku drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.

Po zarejestrowaniu wniosku przez NCN jego status zmieni się na Przyjęty.

UWAGA! po wykonaniu tej operacji nie będą możliwe żadne zmiany treści wniosku.

Szczegółowa procedura składania wniosków w konkursach NCN znajduje się w dokumentacji konkursowej właściwej dla danej edycji konkursów.

Wewnętrzna procedura UMED składania wniosków do NCN

Wewnętrzna szczegółowa procedura wraz z harmonogramem podawana jest każdorazowo do wiadomości przy okazji ogłaszania nowych edycji konkursowych.

Poniżej ogólne informacje w zakresie:

 1. Procedowania wniosku w aplikacji procesowej w PP;
 2. Aplikowania o projekt przez osoby spoza UMED, które nie mają dostępu do Process Portalu;
 3. Procedowania POROZUMIEŃ O WSPÓŁPRACY.

Ad 1)   Procedowanie wniosku w aplikacji procesowej w PP

UWAGA! Przygotowane i wygenerowane z systemu OSF wnioski należy składać do weryfikacji i podpisu za pośrednictwem Aplikacji Procesowej AP10 Projekty badawczo-naukowe, do której instrukcja dostępna jest pod adresem:

https://studumedlodz.sharepoint.com/sites/BWP/SitePages/AP10-Projekty-badawczo-naukowe.aspx

W celu złożenia wniosku w aplikacji AP10 należy:

W celu złożenia wniosku w aplikacji AP10 należy:

 1. Wygenerować wniosek w systemie OSF, początkowo w wersji roboczej dla celów weryfikacyjnych.
 2. Uruchomić w Process Portalu Aplikację AP10, wybrać właściwy rodzaj projektu,

następnie za pomocą przycisku DALEJ przejść do formularza Zgłoszenia Projektu, wypełnić dane dot. projektu i załączyć wniosek w wersji roboczej (wydruk roboczy) w celu weryfikacji na poziomie Centrum Wsparcia Nauki (CWN).Na tym etapie proszę zapisać sobie przypisany do zadania numer Instancji, dzięki któremu będą Państwo mogli później zlokalizować swój wniosek w PP.

 1. Po pozytywnej weryfikacji wniosku w wersji roboczej przez pracowników CWN, otrzymają Państwo zadanie w PP polegające na załączeniu wniosku w wersji ostatecznej. W celu jego realizacji, należy zablokować do edycji wniosek w systemie OSF, wygenerować jego finalną wersję wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami do podpisu i załączyć je do Aplikacji AP10. Na tym etapie dodatkowo formularz aplikacyjny w PP poprosi Państwa o podanie numeru wniosku, należy wówczas podać nr ID wniosku, który znajduje się w stopce wniosku pobranego z OSF.
  Dokumentacja zostanie raz jeszcze zweryfikowana w CWN, przekazana do akceptacji Przełożonego Kierownika Projektu, następnie zweryfikowana pod względem finansowym i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Uczelni. Kierownik projektu/osoba zgłaszająca wniosek otrzyma podpisane dokumenty na służbowy adres mailowy.

Ważne! Nie ma już możliwości przesłania wniosku do podpisu drogą mailową. Po zakończeniu całego procesu weryfikacji a następnie akceptacji władz, podpisane dokumenty otrzymają Państwo z adresu “UMED-ProcessPortal” bpmmail@umed.lodz.pl, skąd należy je pobrać i wymagane załączyć do wniosku w OSF, a następnie wysłać wniosek do NCN zgodnie z Procedurą składania wniosku do NCN dostępną w dokumentacji konkursowej.

Ad 2)   Aplikowanie o projekt przez osoby spoza UMED, które nie mają dostępu do Process Portalu

Osobom, które nie są zatrudnione w UMED a chcą aplikować w ramach UMED o projekt, konieczne jest NADANIE DOSTĘPU DO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. W tym celu niezbędne jest złożenie wniosku o dostęp do systemów IT/Process Portalu za pośrednictwem Aplikacji procesowej AP14 Wnioski do PODO. Pełnomocnikiem ds. Ochrony Danych Osobowych oraz Ekspertem w ww. Aplikacji jest Pani Urszula Jastrzębowska: urszula.jastrzebowska@umed.lodz.pl. W sekcji Dostęp do systemu należy wybrać Process Portal.

DOKTORANCI / STUDENCI  – o dostęp do systemu IT wnioskuje kierownik jednostki, z którą doktorant jest powiązany (zwykle jest to opiekun naukowy), w tym wypadku nie ma potrzeby załączania dodatkowych plików, system zaczytuje automatycznie dane studenta/doktoranta po podaniu numeru PESEL.

Osoby określone jako „INNE”, czyli osoby w żaden sposób formalnie nie związane z UMED – o dostęp do systemu IT może zawnioskować osoba, która posiada stosowne uprawnienia, czyli np. Dyrektor Biura Nauki Strategii i Rozwoju – Pan mgr Jarosław Horodecki. W tej sytuacji konieczne jest przekazanie danych jak na poniższym screenie, tj.:

 • pesel,
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail, który aktywnie jest używany,
 • numer telefonu.

W przypadku osób określonych jako „INNE” konieczne jest również załączenie załącznika w module „Załączniki”.

Powinien być to jakiś dokument potwierdzający powiązanie/współpracę danej osoby z Uczelnią, czyli np. zaświadczenie opiekuna naukowego potwierdzające składanie wniosku w otwartej edycji konkursu.

Ad 3)   Procedowanie POROZUMIEŃ O WSPÓŁPRACY

Pobrane z systemu OSF porozumienie o współpracy należy procedować w Aplikacji Procesowej AP12.05 Obieg umowy.

 1. W formularzu wybrać z Szablonu umowy: „umowa inna/wg wzoru przekazanego przez stronę”

Po uruchomieniu wniosku należy wypełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką:

 1. W sekcji Dane do umowy w polu jednostki merytorycznej należy wybrać Centrum Wsparcia Nauki w przypadku projektów OPUS bez LAP, SONATA, SONATA BIS, PRELUDIUM,  PRELUDIUM BIS, MAESTRO natomiast w przypadku projektów OPUS-LAP oraz POLONEZ BIS, proszę wybrać Dział Projektów Międzynarodowych
 1. W dalszej części formularza należy uzupełnić daty zawarcia porozumienia (można wskazać umowa na czas nieokreślony, jeżeli daty nie da się określić)
 1. W polu „Czy umowa rodzi koszty” należy wybrać TAK oraz w polu Konto kosztów wpisać nr konta przyznany do projektu, a w przypadku braku ustalenia konta „brak” lub „nie określono” albo inną stosowną uwagę. 
 1. w Polu „Czy umowa zawierana jest na podstawie Zarządzenia nr 1/2021 lub Zarządzenia nr 106/2020” należy wybrać NIE
 1. W sekcji Strony w umowie należy wybrać reprezentanta Rektor, a następnie osobę podpisującą w imieniu Rektora – Prorektor prof. Lucynę Woźniak
 1. W sekcji Projekt umowy należy załączyć wypełniony wzór Porozumienia.
 1. W dalszej części formularza należy uzupełnić strony w umowie, wybrać rodzaje podpisu (UMED podpisuje umowy elektronicznie) oraz wpisać adres e-mail, na który zostanie wysłana umowa po podpisaniu przez reprezentantów Uczelni– prosimy o wpisywanie własnego adresu służbowego i tym samym pośredniczyć w przekazaniu podpisanego przez reprezentantów UMED porozumienia do pozostałych Stron (można wpisać kilka adresów email).  

Aktualności


27 września 2023

Stypendia START

Do 3 listopada 2023 r. wybitni młodzi naukowcy…
23 września 2023

Ogłoszenie konkursów – OPUS 26+LAP/Weave, SONATA 19

Centrum Wsparcia Nauki w ślad za Narodowym Centrum…
4 września 2023

Perły Nauki II

Podstawa prawna: Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z…