Jesteś tutaj: Witamy  ›  NCN - Projekty krajowe  ›  Przewodnik po konkursach krajowych

Przewodnik po konkursach krajowych

O granty NCN mogą się starać naukowcy na różnych etapach kariery naukowej, niezależnie od kraju pochodzenia. Granty muszą być prowadzone w podmiocie zlokalizowanym na terenie Polski.

Konfigurator grantu

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby znaleźć pasujący konkurs NCN

OPUS

OPUS Logo

Konkurs przeznaczony na realizację badań podstawowych, dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Nie określono górnej ani dolnej granicy finansowania dla jednego projektu. Zwykle okres realizacji projektu trwa 12, 24, 36 lub 48 miesięcy. Kierownikiem projektu może być osoba posiadająca co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę. Kierownikiem projektu może być wyłącznie osoba zatrudniona przez cały okres realizacji projektu w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji projektu badawczego na podstawie umowy o pracę na co najmniej połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

PRELUDIUM

PRELUDIUM Logo

Konkurs przeznaczony na realizację badań podstawowych dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. Kwoty finansowania dla jednego projektu, każdorazowo są podawane w ogłoszeniu o konkursie. Zwykle okres realizacji projektu trwa 12, 24, 36 miesięcy. Kierownik projektu może być osoba, która w dniu w którym upływa termin składania wniosków nie posiada stopnia naukowego doktora. Kierownikiem projektu PRELUDIUM można być tylko raz.

PRELUDIUM BIS

PRELUDIUM BIS Logo

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich. Skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Kwoty finansowania dla jednego projektu, każdorazowo są podawane w ogłoszeniu o konkursie. Zwykle okres realizacji projektu trwa 36 lub 48 miesięcy. Kierownikiem projektu składanego w konkursie może być osoba, która będzie promotorem doktoranta realizującego projekt badawczy PRELUDIUM BIS. Nie można jednocześnie być kierownikiem projektu w więcej niż dwóch projektach badawczych finansowanych w ramach konkursu PRELUDIUM BIS.

SONATA

SONATA BIS Logo

Konkurs na realizację badań podstawowych dla osób posiadających stopień naukowy doktora. Nie określono górnej ani dolnej granicy finansowania dla jednego projektu. Zwykle okres realizacji projektu trwa 12, 24, 36 miesięcy. Kierownikiem projektu składanego w konkursie SONATA może być osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Osoba ta w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę. W przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki kierownik projektu powinien posiadać przynajmniej jedną pracę opublikowaną lub przyjętą do druku lub przynajmniej jedno dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe.

Okres, z którego należy przedstawić dorobek naukowy to zazwyczaj 10 ostatnich lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Kierownikiem w projekcie SONATA można być tylko 1 raz.

SONATA BIS

SONATA BIS Logo

Konkurs na projekty badawcze, w których kierownikiem projektu może być badacz, który uzyskał stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem z wystąpieniem z wnioskiem. Planowany projekt badawczy ma na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Nie określono górnej ani dolnej granicy finansowania dla jednego projektu. Zwykle okres realizacji projektu trwa 36, 48 lub 60 miesięcy. Kierownikiem projektu badawczego może być osoba która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę. Okres, z którego należy przedstawić dorobek naukowy to zwykle 10 ostatnich lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Kierownikiem w projekcie SONATA BIS można być tylko 1 raz.

SONATINA

SONATINA Logo

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez umożliwienie pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz zdobycia wiedzy i doświadczenia w trakcie realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych. Zaplanowany projekt musi obejmować badania naukowe. Mogą to być zarówno badania podstawowe, rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne, jak i badania aplikacyjne, rozumiane jako prace ukierunkowane na zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług, lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń. Nie określono górnej ani dolnej granicy finansowania dla jednego projektu. Zwykle okres realizacji projektu trwa 24 lub 36 miesięcy. Kierownikiem projektu może być osoba: posiadająca stopień naukowy doktora nadany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem oraz dla której we wnioskowanym projekcie badawczym zostanie zaplanowane zatrudnienie na zasadach określonych w Regulaminie, na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, na cały planowany okres realizacji projektu. Zatrudnienie to musi zostać zaplanowane w podmiocie innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień naukowy doktora.

Ponadto w projekcie musi zostać zaplanowany staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez kierownika projektu zagranicznym ośrodku naukowym. Kierownikiem w projekcie SONATA BIS można być tylko 1 raz.

MAESTRO

MAESTRO Logo

Konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe. W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Nie określono górnej ani dolnej granicy finansowania dla jednego projektu. Zwykle okres realizacji projektu trwa 36, 48 lub 60 miesięcy. Do konkursu może być zgłoszony wniosek, w którym kierownik projektu posiada co najmniej stopień naukowy doktora, który w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem: opublikował co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach/ wydawnictwach naukowych polskich lub zagranicznych; kierował realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych; przez występowanie w roli kierownika projektu rozumie się również kierowanie /koordynację pracami grupy badawczej w projektach lub programach międzynarodowych; spełnia co najmniej trzy z poniższych kryteriów: był w komitecie naukowym przynajmniej jednej uznanej konferencji międzynarodowej, opublikował co najmniej jedną monografię, wygłosił prezentacje na uznanych konferencjach międzynarodowych, zdobył międzynarodową nagrodę albo wyróżnienie, jest lub był członkiem uznanych stowarzyszeń, międzynarodowych organizacji naukowych lub akademii, ma inne istotne osiągnięcia w nauce;

MINIATURA

MINIATURA Logo

Konkurs na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego. Kwoty finansowania dla jednego projektu, każdorazowo są podawane w ogłoszeniu o konkursie. Okres realizacji wynosi co najwyżej 12 miesięcy. Badaczem przewidzianym do realizacji działania naukowego może być osoba, która: stopień naukowy doktora uzyskała w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, jest zatrudniona przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę na dzień złożenia wniosku; nie kierowała i nie kieruje realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki lub finansowanych w ramach innych konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych. Przez występowanie w roli kierownika projektu rozumie się również kierowanie /koordynację pracami grupy badawczej w projektach lub programach międzynarodowych; nie jest laureatem konkursów na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki lub finansowanych w ramach innych konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych; nie jest wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki; posiada w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną pracę lub w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki: co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. 

Aktualności


27 września 2023

Stypendia START

Do 3 listopada 2023 r. wybitni młodzi naukowcy…
23 września 2023

Ogłoszenie konkursów – OPUS 26+LAP/Weave, SONATA 19

Centrum Wsparcia Nauki w ślad za Narodowym Centrum…
4 września 2023

Perły Nauki II

Podstawa prawna: Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z…