Jesteś tutaj: Witamy  ›  NCN - Projekty krajowe  ›  MINIATURA NCN  ›  Procedura składania raportów z realizacji działań naukowych MINIATURA NCN

Procedura składania raportów z realizacji działań naukowych MINIATURA NCN

Informacje dotyczące raportowania oraz szczegółowe wytyczne w zakresie wypełniania poszczególnych zakładek raportu znajdują się na stronie NCN

Kwestie ogólne

 1. Raport końcowy z realizacji działania naukowego należy złożyć najpóźniej w ciągu 13 miesięcy od momentu rozpoczęcia działania. Raport końcowy może zostać złożony wcześniej, tj. przed upływem 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji działania i jest to jednoznaczne z wcześniejszym zakończeniem jego realizacji. 
  UWAGA: środki finansowe niewykorzystane na realizację działania podlegają zwrotowi w terminie do 30 dni od dnia zakończenia jego realizacji. W przypadku wcześniejszego złożenia raportu końcowego (przed upływem 13 miesięcy od momentu rozpoczęcia działania) środki finansowe niewykorzystane na realizację działania podlegają zwrotowi nie później niż w dniu złożenia raportu końcowego. 
  Od środków niewykorzystanych zwróconych po terminie nalicza się odsetki ustawowe jak za opóźnienie począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu ww. środków. 
 2. Raport roczny składany jest w NCN w wersji elektronicznej w systemie ZSUN/OSF, z wykorzystaniem przycisku „Wyślij raport do NCN” oraz obowiązkowo przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ePUAP). 
  Wygenerowany PDF raportu, przed wysłaniem do NCN, musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym w standardzie PAdES przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawcą. 
  Osoba realizująca działanie naukowe generuje raport a następnie przesyła go na adres: ncn.cwn@umed.lodz.pl. Raport jest procedowany przez pracowników Centrum Wsparcia Nauki i po uzyskaniu wszystkich podpisów przesyłany przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ePUAP) do NCN. Osoba realizująca działanie wysyła raport w systemie ZSUN/OSF, z wykorzystaniem przycisku „Wyślij raport do NCN”. 
  Osoby umocowane do podpisywania raportów:
  • Kwestor: mgr Małgorzata Ochman
  • Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej – prof. dr hab. Lucyna Woźniak
   Pełnomocnik Rektora ds. Krajowych Projektów Naukowo-Badawczych – prof. dr hab. Andrzej Głąbiński
 3. Formularz raportu końcowego może zostać wygenerowany w każdej chwili, począwszy od momentu rozpoczęcia realizacji działania. 

Pozostałe informacje

 1. Dane jednostki realizującej działanie naukowe oraz dane osoby realizującej działanie naukowe importowane są automatycznie z wniosku poprzez system ZSUN/OSF. W przypadku zmiany danych zawartych w tych sekcjach, należy je zaktualizować w raporcie końcowym. 
  Aktualizacja danych osoby realizującej działanie naukowe możliwa jest po kontakcie z opiekunem po stronie NCN (telefonicznie, mailowo, pisemnie), który następnie w sekcji „Dane osoby realizującej działanie naukowe” odblokuje do edycji rekord z danymi. Po dokonaniu zmiany danych, opiekun po stronie NCN powinien zostać o tym fakcie poinformowany, aby rekord został ponownie zablokowany. 
 2. Szczegółowe informacje dotyczące raportowania w zakresach takich jak: 

Aktualności


21 stycznia 2022

Konkurs o Polsko-Francuską Nagrodę Naukową – nabór wniosków

Do 28 lutego br. trwa nabór wniosków do…
18 stycznia 2022

Standardy etyczne- Global Code of Conduct w projektach NCN

Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia formularza dotyczącego KWESTII…
12 stycznia 2022

Nagroda specjalna Rektora za publikację

Szanowni Państwo, Informujemy o możliwości składania wniosków o…