Jesteś tutaj: Witamy  ›  NCN - Projekty krajowe  ›  Procedura składania raportów

Procedura składania raportów

Informacje dotyczące raportowania oraz szczegółowe wytyczne w zakresie wypełniania poszczególnych zakładek raportu znajdują się na stronie NCN

Kwestie ogólne dotyczące składania raportów rocznych NCN 

 • Raport roczny składany jest w NCN w formie papierowej lub elektronicznej, zależnie od konkursu oraz zawsze poprzez system OSF, według wzoru, który stanowi załącznik do umowy, w terminie do dnia 31 marca roku następnego po roku sprawozdawczym. 
 • Pierwszy raport roczny składany jest za rok kalendarzowy, w którym okres realizacji projektu wyniósł co najmniej 8 miesięcy. 
 • Jeżeli realizacja projektu  zgodnie z umową zakończy się nie później niż 30 kwietnia danego roku kalendarzowego, to raport roczny za rok poprzedzający nie jest wymagany. 
 • W celu dochowania terminowości złożenia raportów rocznych, prosimy o dostarczenie ich do Centrum Wsparcia Nauki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku sprawozdawczym lub, jeśli projekt realizowany jest w oparciu o umowę cywilnoprawną (dotyczy osób fizycznych, niezatrudnionych w Umed na podstawie umowy o pracę), w terminie  wynikającym z zapisów tejże umowy. Termin ten dotyczy zarówno wersji papierowych, jak i elektronicznych. 
 • Osoby umocowane do podpisywania raportów: 
  • Kwestor:
   mgr Małgorzata Ochman
  • Kierownik jednostki: 
   Prorektor ds. Rozwoju Nauki i Współpracy Międzynarodowej – prof. dr hab. Lucyna Woźniak
   Pełnomocnik Rektora ds. Krajowych Projektów Naukowo-Badawczych – prof. dr hab. Andrzej Głąbiński
 • Wersja papierowa raportu
  • Obowiązuje włącznie do konkursów OPUS 12, SONATA 12, PRELUDIUM 12.
  • Dane raportu należy przekazać przez system OSF a także wygenerować wersję papierową raportu.
  • Wersję papierową wydrukowaną z systemu OSF należy dostarczy do Centrum Wsparcia Nauki w co najmniej 2 egzemplarzach. Procedowaniem raportu oraz pozyskaniem niezbędnych podpisów i pieczęci zajmuje się Centrum. Odbiór kompletnego raportu odbywa się również w siedzibie Centrum. Kompletny raport (wraz z niezbędnymi załącznikami) wysyłany jest przez kierownika projektu na adres Narodowego Centrum Nauki w jednym egzemplarzu, drugi egzemplarz pozostaje w aktach Centrum Wsparcia Nauki.
 • Wersja elektroniczna raportu
  • Obowiązuje począwszy od konkursów SONATINA 1, OPUS 13, PRELUDIUM 13, SONATA 13, MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA BIS 7 oraz w projektach realizowanych w ramach dwustronnych i wielostronnych programów międzynarodowych (od 24 edycji: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/faq/edycje).
  • Dane raportu należy przekazać przez system OSF, a ponadto wygenerować plik PDF, który następnie należy podpisać podpisem kwalifikowanym w standardzie PAdES przez osoby reprezentujące jednostkę i kierownika projektu oraz dostarczyć za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (skrytka ePUAP) na adres /ncn/SkrytkaESP. Raport uznaje się za złożony w terminie jeżeli został dostarczony na adres /ncn/SkrytkaESP do dnia 31 marca danego roku. 
  • W celu realizacji tej formy wysyłki podpisany podpisem kwalifikowanym w standardzie PAdES raport, kierownik projektu przesyła na adres Centrum Wsparcia Nauki ncn.cwn@umed.lodz.pl. Dalszym procedowaniem raportu oraz wysyłką za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (skrytka ePUAP) na adres /ncn/SkrytkaESP zajmuje się Centrum Wsparcia Nauki.

Wyodrębnienie podkategorii w ramach “Innych kosztów bezpośrednich” dla celów sprawozdawczych

Informujemy, że dla projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania w konkursach ogłoszonych od 15 marca 2019 r., w ramach sprawozdania z realizacji projektów badawczych, w raportach rocznych i końcowych, będzie wymagane uzupełnienie danych uszczegółowiających poniesione wydatki w kategorii „Inne koszty bezpośrednie”.

W tej kategorii („Inne koszty bezpośrednie”), analogicznie jak w składanym wniosku, zostaną wyodrębnione następujące podkategorie: materiały i drobny sprzęt, usługi obce, wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje, wykonawcy zbiorowi, inne koszty, w ramach których w raportach rocznych i końcowych dla wyżej wymienionych projektów badawczych będzie konieczne uzupełnienie poniesionych kosztów w poszczególnych latach.

Kwestie ogólne dotyczące składania raportów końcowych NCN

 • Raport końcowy składany jest w NCN w formie papierowej lub elektronicznej, zależnie od konkursu oraz zawsze poprzez system OSF w terminie do 60 dni od daty zakończenia realizacji projektu określonej w umowie lub w aneksie do umowy. 
 • Raport końcowy ze stypendium doktorskiego ETIUDA należy złożyć w terminie 13 miesięcy od dnia zakończenia pobierania przez stypendystę stypendium. 
 • W celu dochowania terminowości złożenia raportów końcowych, prosimy o dostarczenie ich do Centrum Wsparcia Nauki w nieprzekraczalnym terminie 53 dni po zakończeniu realizacji projektu lub, jeśli projekt realizowany jest w oparciu o umowę cywilnoprawną (dotyczy osób fizycznych, niezatrudnionych w Umed na podstawie umowy o pracę), w terminie  wynikającym z zapisów tejże umowy. Termin ten dotyczy zarówno wersji papierowych, jak i elektronicznych. 
 • Niezłożenie raportu końcowego w terminie lub złożenie raportu niekompletnego stanowi podstawę do uznania umowy za niewykonaną i uprawnia Centrum do żądania od jednostki zwrotu środków. 
 • Osoby umocowane do podpisywania raportów: 
  • Kwestor:
   mgr Małgorzata Ochman
  • Kierownik jednostki: 
   Prorektor ds. Rozwoju Nauki i Współpracy Międzynarodowej – prof. dr hab. Lucyna Woźniak
   Pełnomocnik Rektora ds. Krajowych Projektów Naukowo-Badawczych – prof. dr hab. Andrzej Głąbiński
 • Wersja papierowa raportu końcowego 
  • Obowiązuje włącznie do konkursów OPUS 12, SONATA 12, PRELUDIUM 12.
  • Dane raportu należy przekazać przez system OSF a także wygenerować wersję papierową raportu.
  • Wersję papierową wydrukowaną z systemu OSF należy dostarczyć do Centrum Wsparcia Nauki w co najmniej 2 egzemplarzach. Procedowaniem raportu oraz pozyskaniem niezbędnych podpisów i pieczęci zajmuje się Centrum. Odbiór kompletnego raportu odbywa się również w siedzibie Centrum. Kompletny raport wysyłany jest przez kierownika projektu na adres Narodowego Centrum Nauki w jednym egzemplarzu, drugi egzemplarz pozostaje w aktach Centrum Wsparcia Nauki. 
 • Wersja elektroniczna raportu końcowego 
  • Obowiązuje począwszy od konkursów SONATINA 1, OPUS 13, PRELUDIUM 13, SONATA 13, MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA BIS 7 oraz w projektach realizowanych w ramach dwustronnych i wielostronnych programów międzynarodowych (od 24 edycji: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/faq/edycje).
  • Dane raportu należy przekazać przez system OSF, a ponadto wygenerować plik PDF, który następnie należy podpisać podpisem kwalifikowanym w standardzie PAdES przez osoby reprezentujące jednostkę i kierownika projektu oraz dostarczyć za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (skrytka ePUAP) na adres /ncn/SkrytkaESP. Raport uznaje się za złożony w terminie jeżeli został dostarczony na adres /ncn/SkrytkaESP w terminie 60 dni od dnia zakończenia realizacji projektu.
  • W celu realizacji tej formy wysyłki podpisany podpisem kwalifikowanym w standardzie PAdES raport kierownik projektu przesyła na adres Centrum Wsparcia Nauki ncn.cwn@umed.lodz.pl. Dalszym procedowaniem raportu oraz wysyłką za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (skrytka ePUAP) na adres /ncn/SkrytkaESP zajmuje się Centrum Wsparcia Nauki.

Wyodrębnienie podkategorii w ramach “Innych kosztów bezpośrednich” dla celów sprawozdawczych

Informujemy, że dla projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania w konkursach ogłoszonych od 15 marca 2019 r., w ramach sprawozdania z realizacji projektów badawczych, w raportach rocznych i końcowych, będzie wymagane uzupełnienie danych uszczegółowiających poniesione wydatki w kategorii „Inne koszty bezpośrednie”.

W tej kategorii („Inne koszty bezpośrednie”), analogicznie jak w składanym wniosku, zostaną wyodrębnione następujące podkategorie: materiały i drobny sprzęt, usługi obce, wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje, wykonawcy zbiorowi, inne koszty, w ramach których w raportach rocznych i końcowych dla wyżej wymienionych projektów badawczych będzie konieczne uzupełnienie poniesionych kosztów w poszczególnych latach.

Aktualności


3 sierpnia 2022

Poznaliśmy wyniki ewaluacji działalności naukowej – wysoka ocena UMED-u

Z końcem lipca poznaliśmy wyniki ewaluacji jakości działalności…
24 czerwca 2022

Konkursy Narodowego Centrum Nauki – MAESTRO 14, SONATA BIS 12

Szanowni Państwo, Centrum Wsparcia Nauki w ślad za…
14 czerwca 2022

Granty naukowe Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Szanowni Państwo, Informujemy o możliwości składania wniosków o…