Jesteś tutaj: Witamy  ›  NCN - Projekty krajowe  ›  Procedura składania wniosków

Procedura składania wniosków

Wnioski w konkursach ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki składa się elektronicznie
za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki /Obsługa Strumieni Finansowania) na stronie: https://osf.opi.org.pl.

Na procedurę składania wniosków składają się następujące etapy: 

 1. Rejestracja/logowanie do systemu z uprawnieniami redaktora/redaktora pomocniczego/czytelnika oraz kierownika projektów we wnioskach OSF.
 2. Założenie nowego formularza wniosku odpowiedniego dla edycji konkursu, w którym aktualnie prowadzony jest nabór.
 3. Wypełnienie formularza zgodnie z zakresem podanym w systemie.
 4. Dodanie wymaganych załączników.
 5. Sprawdzenie kompletności wniosku.
 6. Przygotowane i wygenerowane z systemu OSF wnioski należy składać do weryfikacji i podpisu za pośrednictwem Aplikacji Procesowej AP10 – Projekty badawczo-naukowe, do której instrukcja dostępna jest pod adresem: https://intranet.umed.pl/kc/bwp/Shared%20Documents/Instrukcja%20U%C5%BCytkownika%20AP10.01_NCN_POiR.pdf.
 7. Zablokowanie edycji wniosku – Po wypełnieniu poszczególnych zakładek wniosku i sprawdzeniu jego kompletności należy zablokować edycję wniosku przyciskiem Zablokuj do NCN. Po zablokowaniu wniosku do NCN możliwa jest tylko edycja skróconego i szczegółowego opisu projektu badawczego. Po zablokowaniu wniosku w lewym menu bocznym pojawi się nowa zakładka: Wysyłka elektroniczna.

Dodatkowe pomocne informacje

Koszty pośrednie to koszty pośrednio związane z projektem badawczym, niezbędne do jego realizacji. Na koszty pośrednie składają się:

pozostałe koszty pośrednie w wysokości 20% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone na koszty pośrednio związane z projektem, w tym koszty udostępnienia publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie.

koszty pośrednie Open Access w wysokości do 2% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie;

Polityka NCN dotycząca otwartego dostępu do publikacji – instrukcja:

Standardy etyczne Global Code of Conduct w projektach NCN – wytyczne
Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia formularza dotyczącego KWESTII ETYCZNYCH w projekcie badawczym uwzględniające zapisy GCC

 • W zakresie wypełnienia PLANU ZARZĄDZANIA DANYMI wsparcia udzieli Państwu mgrAgnieszka Goszczyńska z Oddziału Bibliografii i Bibliometrii, (agnieszka.goszczynska@umed.lodz.pl).  Pomocne w tym względzie mogą okazać się wytyczne NCN oraz informacje o RDM na stronie Otwarty Umed http://otwarty.umed.pl/r-d-m/.
 • Zgodnie z polityką rachunkowości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w kategorii: Koszty aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania należy uwzględnić aparaturę naukowo-badawczą, inne urządzenia niespełniające definicji aparatury naukowo – badawczej oraz oprogramowanie, których koszt jednostkowy wynosi ≥ 2 000 zł brutto.
 • Nabór wniosków we wszystkich konkursach jest prowadzony za pośrednictwem systemu elektronicznego OSF (https://osf.opi.org.pl), natomiast wewnętrzne terminy i procedury dla projektów krajowych przedstawione zostały poniżej.
 • Adres skrytki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi:     

/UMEDLodz/SkrytkaESP

W przypadku projektów prowadzonych z udziałem pacjentów lub materiału biologicznego pobranego od osoby do celów naukowych, koszt ubezpieczenia OC dla eksperymentu medycznego jest kosztem koniecznym ale NIEKWALIFIKOWALNYM w ramach Innych Kosztów Bezpośrednichi może być poniesiony wyłącznie z kosztów pośrednich projektu. (Źródło: Załącznik do uchwały Rady NCN nr 79/2021 z dnia 9 września 2021 r.) Powyższy obowiązek nakłada ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1291), która wprowadza zmiany także w zakresie realizacji eksperymentów medycznych, w tym badań klinicznych i weszła w życie z dniem 01.01.2021 r.

W ślad za Biurem ds. Nieruchomości informujemy, że Uniwersytet Medyczny w Łodzi zawarł umowę generalną w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny. Ubezpieczenie spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny z 23 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2412), dalej zwanym Rozporządzeniem. Umowa dotyczy eksperymentów prowadzonych w ramach działalności naukowo-dydaktycznej Uczelni.

UWAGA!

Przygotowane i wygenerowane z systemu OSF wnioski należy składać do weryfikacji i podpisu za pośrednictwem Aplikacji Procesowej AP10 – Projekty badawczo-naukowe, do której instrukcja dostępna jest pod adresem:

https://intranet.umed.pl/kc/bwp/Shared%20Documents/Instrukcja%20U%C5%BCytkownika%20AP10.01_NCN_POiR.pdf.

W celu złożenia wniosku w aplikacji AP10 należy:

 1. Wygenerować wniosek w systemie OSF, początkowo w wersji roboczej dla celów weryfikacyjnych.
 2. Uruchomić w Process Portalu Aplikację AP10, wybrać właściwy rodzaj projektu,

następnie za pomocą przycisku DALEJ przejść do formularza Zgłoszenia Projektu, wypełnić dane dot. projektu i załączyć wniosek w wersji roboczej (wydruk roboczy) w celu weryfikacji
na poziomie Centrum Wsparcia Nauki (CWN).
Na tym etapie proszę zapisać sobie przypisany do zadania numer Instancji, dzięki któremu będą Państwo mogli później zlokalizować swój wniosek w PP.

 1. Po pozytywnej weryfikacji wniosku w wersji roboczej przez pracowników CWN, otrzymają Państwo zadanie w PP polegające na załączeniu wniosku w wersji ostatecznej. W celu jego realizacji, należy zablokować do edycji wniosek w systemie OSF, wygenerować jego finalną wersję wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami do podpisu i załączyć je do Aplikacji AP10. Dokumentacja zostanie raz jeszcze zweryfikowana w CWN, przekazana do akceptacji Przełożonego Kierownika Projektu, następnie zweryfikowana pod względem finansowym i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Uczelni. Kierownik projektu/osoba zgłaszająca wniosek otrzyma podpisane dokumenty na służbowy adres mailowy.

Nie ma już możliwości przesłania wniosku do podpisu drogą mailową. Po zakończeniu całego procesu weryfikacji a następnie akceptacji władz, podpisane dokumenty otrzymają Państwo z adresu “UMED-ProcessPortal” bpmmail@umed.lodz.pl, skąd należy je pobrać i wymagane załączyć do wniosku w OSF, a następnie wysłać wniosek do NCN zgodnie z Procedurą składania wniosku do NCN dostępną w dokumentacji konkursowej .

PROCEDOWANIE POROZUMIEŃ O WSPÓŁPRACY

Pobrane z systemu OSF porozumienie o współpracy należy procedować w Aplikacji Procesowej AP12.05 Obieg umowy.

 1. w formularzu wybrać z Szablonu umowy: „umowa inna/wg wzoru przekazanego przez stronę”

Po uruchomieniu wniosku należy wypełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką:

 1. W sekcji Dane do umowy w polu jednostki merytorycznej należy wybrać Centrum Wsparcia Nauki w przypadku projektów OPUS bez LAP, SONATA, PRELUDIUM BIS, natomiast w przypadku projektów OPUS-LAP oraz POLONEZ BIS, proszę wybrać Dział Projektów Międzynarodowych
 1. W dalszej części formularza należy uzupełnić daty zawarcia porozumienia (można wskazać umowa na czas nieokreślony)
 1. W polu „czy umowa rodzi koszty” należy wybrać TAK oraz w polu wartość umowy wpisać „1”, wówczas umowa zostanie przekazana do podpisu do Kwestora
 1. W sekcji Strony w umowie należy wybrać reprezentanta Rektor, a następnie osobę podpisującą w imieniu Rektora – Prorektor prof. Lucynę Woźniak
 1. W sekcji Projekt umowy należy załączyć wypełniony wzór Porozumienia.
 2. W dalszej części formularza należy uzupełnić strony w umowie, wybrać rodzaje podpisu (wybór podpisów elektronicznych znacznie przyspiesza czas podpisania umowy) oraz wpisać adres
  e-mail, na który należy wysłać Stronie umowę do podpisu. Jeżeli chcielibyście Państwo sami pośredniczyć w przesłaniu do Strony podpisanego przez reprezentantów UMED porozumienia, można wpisać własny adres służbowy.

DO POBRANIA

Aktualności


21 stycznia 2022

Konkurs o Polsko-Francuską Nagrodę Naukową – nabór wniosków

Do 28 lutego br. trwa nabór wniosków do…
18 stycznia 2022

Standardy etyczne- Global Code of Conduct w projektach NCN

Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia formularza dotyczącego KWESTII…
12 stycznia 2022

Nagroda specjalna Rektora za publikację

Szanowni Państwo, Informujemy o możliwości składania wniosków o…