Jesteś tutaj: Witamy  ›  NCN - Projekty krajowe  ›  Zmiany w projektach NCN

Zmiany w projektach NCN

Poniższe regulacje obowiązują od dnia 1 lutego 2018 r. w ten sposób, że do tego dnia projekty są realizowane zgodnie z podpisaną umową, zaś realizacja projektów od 1 lutego 2018 r. może odbywać się na zasadach określonych w umowie o finansowanie i realizację projektu badawczego, ale przy uwzględnieniu możliwości opisanych w poniżej 

Ogólne zasady: 

 1. Wniosek o zmianę w projekcie NCN powinien być złożony w Centrum Wsparcia Nauki  w celu dalszego procedowania. 
 2. Zmiany w realizacji projektów badawczych nie mogą wiązać się ze zwiększeniem środków finansowych przyznanych decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki, a jedynie ze zmianą ich zagospodarowania.  
 3. Przesunięcia środków finansowych nie mogą zagrażać prawidłowemu i pełnemu wykonaniu zaplanowanych w projekcie badań i zadań, ani być niezgodne z zasadą gospodarności.  
 4. Zasadność wprowadzonych zmian zostanie oceniona podczas rozliczenia końcowego projektu lub w trakcie ewentualnej kontroli. 
 5. Jednostka, w której realizowany jest projekt badawczy wraz z kierownikiem projektu są uprawnione do dokonania zmian wymienionych poniżej, jeżeli owe zmiany służyć będą prawidłowemu wykonaniu umowy oraz osiągnięciu zakładanych celów projektu 
 6. Kierownik projektu jest zobowiązany realizować projekt zgodnie z zapisami umowy o realizację i finansowanie projektów badawczych, staży i stypendiów (wraz z załącznikami) oraz opisem zawartym we wniosku. 
 7. W warunkach realizacji projektów/staży/stypendiów finansowanych przez NCN można wprowadzić zmiany w trybie: 
  • zgody kierownika jednostki, 
  • zgody Narodowego Centrum Nauki, 
  • aneksu do umowy, 
  • oświadczenia/pisma przesłanego do NCN. 
   Tryb zmiany zależny jest od rodzaju konkursu, w którym projekt, staż lub stypendium zostały zakwalifikowane do finansowania oraz od rodzaju zmiany. 

Narodowe Centrum Nauki dopuszcza następujące zmiany w realizacji projektów badawczych: 

Wynagrodzenia: 

 1. W projektach badawczych zakwalifikowanych do finansowania począwszy od 17 edycji konkursowej, czyli od konkursów ogłoszonych w dniu 16 marca 2015r. (OPUS 9), w których obowiązywały regulacje Rady Narodowego Centrum Nauki w sprawie limitów wysokości środków na zatrudnienie, dla stanowisk typu postdoc i na specjalistycznych stanowiskach pomocniczych możliwa jest zmiana tych limitów z kosztów projektu w zakresie: 
  • podwyższenia środków na zatrudnienie do kwoty 120 tys. zł rocznie dla osób na stanowiskach typu post-doc zaplanowanych we wniosku; 
  • podwyższenia środków na zatrudnienie do kwoty 85 tys. zł rocznie dla osób na specjalistycznych stanowiskach pomocniczych zaplanowanych we wniosku. 
   Jeżeli środki zaplanowane we wniosku na „wynagrodzenia etatowe” nie są pobierane przez cały planowany okres lub z innych przyczyn nie są wykorzystane, mogą zostać przeznaczone tylko na wynagrodzenie etatowe w ramach utworzenia dodatkowego/dodatkowych stanowisk typu post- doc (w rozumieniu Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich) lub podlegają zwrotowi do Centrum. 
 2. Środki zaplanowane na stypendia naukowe i obniżenie pensum dydaktycznego nie mogą być wykorzystane na inny cel. 
 3. Jednostka będąca miejscem realizacji projektu badawczego może również dofinansować wynagrodzenia etatowe i dodatkowe ze środków własnych. 

Pozostałe zmiany: 

Regulacje dotyczą warunków realizacji projektów badawczych, czyli wszystkich projektów realizowanych od 2011 r. w ramach konkursów OPUS, PRELUDIUM,SONATINA, SONATA, SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO, SYMFONIA, BEETHOVEN oraz w projektach realizowanych w ramach wielostronnych programów międzynarodowych NORFACE, JPND, CHIST-ERA, JPI HDHL, BIODIVERSA, ENSUF, JPI AMR, M-ERA.NET, QUANT-ERA, ERA-CAPS, SUGI. Poniższych regulacji nie można zastosować w konkursach MINIATURA, ETIUDA, FUGA, UWERTURA i POLONEZ. 

 1. Kierownik projektu, o ile nie jest to sprzeczne z wewnętrznymi regulacjami jednostki, może dokonać następujących zmian: 
  • zmian w zaplanowanej do zakupienia lub wytworzenia aparaturze naukowobadawczej, urządzeniach i oprogramowaniu w ramach kwoty zaplanowanej we wniosku; 
  • zmian merytorycznych; 
  • zmian w obrębie innych kosztów bezpośrednich. 
 2. Za zgodą kierownika jednostki wyrażoną w formie elektronicznej lub pisemnej można dokonać następujących zmian: 
  • przedłużenia okresu realizacji projektu do 12 miesięcy od pierwotnego terminu jego zakończenia (wyrażone w pełnych miesiącach). Zgodę należy dostarczyć do Centrum najpóźniej na miesiąc przed upływem dotychczasowego terminu zakończenia realizacji projektu. Za datę dostarczenia uznaje się datę nadania zgody do Centrum. W przypadku projektów realizowanych w ramach wielostronnych programów międzynarodowych możliwość przedłużenia okresu realizacji musi zostać każdorazowo uzgodniona z opiekunem projektu w Centrum; 
  • przesunięcia środków finansowych pomiędzy zaplanowanymi we wniosku pozycjami kosztorysu w łącznej wysokości do 15% (ale nie większej niż 100 000 zł) kosztów bezpośrednich z kolumny Razem2 tabeli ww. kosztorysu. W przypadku konsorcjów przesunięcia można dokonać osobno dla każdego z jego członków. W realizowanych projektach zakwalifikowanych do finansowania począwszy od 17 edycji konkursowej, czyli od konkursów ogłoszonych w dniu 16 marca 2015 r., zwiększenie puli wynagrodzeń jest niedopuszczalne z wyłączeniem  1 pkt. 1a. 
 3. Zgody Narodowego Centrum Nauki będą wymagały jedynie następujące zmiany: 
  • zmiana jednostki, kierownika projektu, opiekuna naukowego w konkursie PRELUDIUM, wiodącego partnera zagranicznego w konkursie HARMONIA oraz kierownika zespołu badawczego w konkursie SYMFONIA; 
  • skrócenie okresu realizacji projektu (wyrażone w pełnych miesiącach); 
  • przedłużenie okresu realizacji projektu o więcej niż 12 miesięcy w stosunku do pierwotnego terminu jego zakończenia (wyrażone w pełnych miesiącach); 
  • przesunięcie środków finansowych pomiędzy latami kalendarzowymi skutkujące zmianą wysokości rat przekazywanych jednostce przez Centrum; 
  • przesunięcie środków finansowych pomiędzy zaplanowanymi we wniosku pozycjami kosztorysu w łącznej wysokości większej niż 15% (lub więcej niż 100 000 zł) kosztów bezpośrednich z kolumny Razem 2 tabeli ww. kosztorysu. W przypadku konsorcjów przesunięcia można dokonać osobno dla każdego z jego członków. W realizowanych projektach zakwalifikowanych do finansowania począwszy od 17 edycji konkursowej, czyli od konkursów ogłoszonych w dniu 16 marca 2015, zwiększenie puli wynagrodzeń jest niedopuszczalne z wyłączeniem § 1 pkt 1a niniejszego pisma. Jednostka i kierownik projektu zobowiązani są do poinformowania Centrum o wszystkich zmianach, o których mowa powyżej w raporcie rocznym obejmującym rok dokonania danej zmiany oraz w raporcie końcowym. 

Powyższy opis zmian został przygotowany na podstawie pisma Dyrektora NCN z dnia 06.02.2018r.  

Szczegółowe zasady oraz wzory dokumentów dla poszczególnych edycji konkursów dostępne są na stronie NCN

Aktualności


3 sierpnia 2022

Poznaliśmy wyniki ewaluacji działalności naukowej – wysoka ocena UMED-u

Z końcem lipca poznaliśmy wyniki ewaluacji jakości działalności…
24 czerwca 2022

Konkursy Narodowego Centrum Nauki – MAESTRO 14, SONATA BIS 12

Szanowni Państwo, Centrum Wsparcia Nauki w ślad za…
14 czerwca 2022

Granty naukowe Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Szanowni Państwo, Informujemy o możliwości składania wniosków o…