Jesteś tutaj: Witamy  ›  Nagrody, stopnie, tytuły  ›  Nagrody

Nagrody

System nagradzania charakteryzuje się różnorodnością (różne nagrody, zróżnicowane metody ich osiągania), która wynika z faktu, że ludzie posiadają różne potrzeby, a tym samym wybierają zróżnicowane metody ich osiągania. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Państwa, w tym miejscu przedstawiane są możliwości wnioskowania o różnego rodzaju nagrody i wyróżnienia o charakterze indywidualnym i zespołowym. Większość z nich oprócz wymiaru prestiżowego ma również aspekt finansowy. 

 1. Minister Zdrowia przyznaje corocznie po jednej nagrodzie w każdej z kategorii: naukowej,  dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz za całokształt dorobku dla nauczycieli akademickich uczelni medycznych 
 2. Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przyznaje corocznie nagrody za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, wyróżniającą się współpracę międzynarodową, wynalazcze, promujące Uczelnię  oraz za całokształt dorobku dla nauczycieli akademickich. 
 3. Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi corocznie przyznaje nagrodę specjalną dla młodego nauczyciela akademickiego za wybitne osiągnięcie w postaci publikacji oryginalnej, której punktacja wynosi co najmniej 140. Dotyczy to osób, które złożyły oświadczenie upoważniające Uniwersytet do zaliczenia ich do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie i którzy w dniu opublikowania pracy nie ukończyli 35. roku życia. 
 4. Prezes Rady Ministrów przyznaje corocznie nagrody za:  wyróżniającą się rozprawę doktorską; wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego; osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej (prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych, działań twórczych w zakresie sztuki; kierowanie zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych i zagranicznych; autorstwo lub współautorstwo wybitnej publikacji naukowej, w szczególności monografii naukowej, cyklu powiązanych tematycznie artykułów naukowych lub prac projektowych, konstrukcyjnych lub technologicznych; praktyczne wykorzystanie wyników działalności naukowej; komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami; wdrożenie oryginalnego osiągnięcia projektowego, konstrukcyjnego lub technologicznego; wybitny dorobek naukowy lub artystyczny). 
 5. Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk co roku ogłasza konkursy na najwybitniejsze i twórcze wyniki prac badawczych: 
  1. Nagroda im. Jędrzeja Śniadeckiego za najwybitniejsze wyniki badań, przyczyniające się do rozwoju nauk medycznych. 
  2. Nagroda Wydziałowa za wyróżniające się prace, które mają szczególne znaczenie dla postępu nauk medycznych, klinicznych i podstawowych. 
  3. Laur Medyczny im. Wacława Mayzla – honorowe wyróżnienie dla studentów pracujących naukowo. 
 6. Marszałek Województwa Łódzkiego przyznaje co roku nagrody za rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim lub promujące region, bądź też za rozprawy i prace, których wyniki badań wykazują użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu. Do Konkursu mogą być zgłaszane: 
  1. prace habilitacyjne oraz cykle powiązanych tematycznie publikacji/artykułów naukowych, stanowiących podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego; 
  2. rozprawy doktorskie;
  3. prace dyplomowe: magisterskie, inżynierskie i licencjackie.

Aktualności


3 sierpnia 2022

Poznaliśmy wyniki ewaluacji działalności naukowej – wysoka ocena UMED-u

Z końcem lipca poznaliśmy wyniki ewaluacji jakości działalności…
24 czerwca 2022

Konkursy Narodowego Centrum Nauki – MAESTRO 14, SONATA BIS 12

Szanowni Państwo, Centrum Wsparcia Nauki w ślad za…
14 czerwca 2022

Granty naukowe Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Szanowni Państwo, Informujemy o możliwości składania wniosków o…