Jesteś tutaj: Witamy  ›  Nagrody, stopnie, tytuły  ›  Postępowanie profesorskie

Postępowanie profesorskie

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Rady Doskonałości wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora, o którym mowa w art. 228 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), powinien być sporządzony z uwzględnieniem następujących dokumentów:

 • Wniosek przewodni,
 • Dane wnioskodawcy,
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego,
 • Autoreferat przedstawiający opis wybitnych osiągnięć naukowych lub artystycznych, o których mowa w art. 227 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy, w szczególności opis osiągnięć uznanych za najważniejsze,
 • Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych lub dokumentację dorobku artystycznego wraz z zapisem dzieł artystycznych odpowiednim ze względu na rodzaj dzieła wraz z dokumentacją ich publicznej prezentacji, a także informacje o:
  • osiągnięciach dydaktycznych i sprawowanej opiece naukowej nad studentami, lekarzami w toku specjalizacji lub doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora lub promotora pomocniczego, jak i kopromotora wraz z wykazem przewodów doktorskich zawierającym informacje o podjętych uchwałach w sprawie nadania stopnia doktora lub informacje o etapie, na jakim są procedowane dane przewody doktorskie,
  • uczestnictwie w pracach zespołów badawczych realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych z podaniem informacji o pełnionych w nich funkcjach (kierownik projektu, wykonawca albo inne);
  • stażach naukowych w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych z podaniem miejsca, czasu trwania oraz charakteru danego stażu,
  • prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych w uczelniach lub instytucjach naukowych, w tym zagranicznych,
  • działalności popularyzującej naukę lub sztukę.
 • Informacja o przebiegu postępowania o nadanie tytułu profesora lub postępowania w sprawie nadania tytułu profesora, jeżeli wnioskodawca ubiegał się uprzednio o nadanie tytułu profesora,
 • Kopie prac uznanych za najważniejsze osiągnięcia, o których mowa w pkt. 4. Prace te winny być nagrane wyłącznie na elektronicznych nośnikach danych. Nie jest wskazane przedkładanie ich w wersji papierowej,
 • Oświadczenie lustracyjne sporządzone zgodnie z odpowiednim załącznikiem do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1933-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430 ze zm.). Obowiązek złożenia przedmiotowego oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. Osoby, które nie składały uprzednio oświadczenia lustracyjnego, zobowiązane są do korzystania z załącznika nr 1a do ustawy (wzór w załączeniu). Osoby, które już uprzednio składały omawiane oświadczenie, zobowiązane są do korzystania z załącznika nr 2a do ustawy (wzór w załączeniu), stanowiącego wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Brak korzystania z ustawowo określonych wzorów oświadczeń będzie skutkował zwrotem nieprawidłowo złożonego dokumentu i koniecznością uzupełnienia dokumentacji wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora o prawidłowo sporządzone oświadczenie lustracyjne,
 • Potwierdzenie dokonania opłaty na rzecz Rady Doskonałości Naukowej, o której mowa w art. 182 ust. 1 ustawy.

Wzory powyższych dokumentów zostały  udostępnione na stronie internetowej RDN

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora wraz z załącznikami przedkłada się w 1 egzemplarzu w formie papierowej wraz z kopiami tych dokumentów zapisanych na elektronicznych nośnikach danych – w 6 egzemplarzach (preferowany nośnik danych „pendrive”), z zastrzeżeniem, że oświadczenia lustracyjnego, potwierdzenia dokonania opłaty oraz danych wnioskodawcy nie załącza się na elektronicznym nośniku danych.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 1, 2, 4, 5, 6 i 8, wymagają podpisu wnioskodawcy. Kopie dokumentów zapisane na elektronicznym nośniku danych muszą stanowić pełne odwzorowanie cyfrowe dokumentacji papierowej, tj. muszą być tożsame (identyczne) z formą papierową wraz z zawartymi na nich oryginalnymi podpisami. Rada Doskonałości Naukowej zaleca, aby poza dokumentem wskazanym w pkt.2 nie podawać danych osobowych, jak np. adresu zamieszkania, numeru PESEL itp.

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora do Rady Doskonałości Naukowej składa Kandydat:

Rada Doskonałości Naukowej
00-901 Warszawa
pl. Defilad 1
(Pałac Kultury i Nauki, p. XXIV, pok. 2414)

DO POBRANIA

Aktualności


3 sierpnia 2022

Poznaliśmy wyniki ewaluacji działalności naukowej – wysoka ocena UMED-u

Z końcem lipca poznaliśmy wyniki ewaluacji jakości działalności…
24 czerwca 2022

Konkursy Narodowego Centrum Nauki – MAESTRO 14, SONATA BIS 12

Szanowni Państwo, Centrum Wsparcia Nauki w ślad za…
14 czerwca 2022

Granty naukowe Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Szanowni Państwo, Informujemy o możliwości składania wniosków o…