Konkurs o nagrodę Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia uzyskane w roku 2021

Celem ustanowienia konkursu o Nagrodę Rektora UM w Łodzi jest aktywizacja działalności badawczej, dydaktycznej, publikacyjnej i wdrożeniowej nauczycieli akademickich. Beneficjentami nagrody Rektora mogą być nauczyciele akademiccy, którzy na dzień 31 grudnia roku, za który nagroda jest przyznawana, byli zatrudnieni w uniwersytecie, a w przypadku ubiegania się o nagrodę naukową dodatkowo złożyli oświadczenie upoważniające uniwersytet do zaliczenia ich do grupy pracowników prowadzących działalność naukową zgodnie z art. 265 ust. 5 ustawy i są zaliczani do tzw. „liczby N” na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok ogłoszenia konkursu w dyscyplinie podlegającej ewaluacji w uniwersytecie.

Nagrodę Rektora można uzyskać zgodnie z regulaminem przyznawania nagród w sześciu kategoriach:

Termin składania wniosków upływa 5 sierpnia 2022 r.

WAŻNE!!!

Wniosek jako edytowalny plik Word oraz podpisany w miarę możliwości podpisem elektronicznym pdf, należy przesłać do 5 sierpnia 2022 r.  na adres: nauka.cwn@umed.lodz.pl w temacie wiadomości wpisując: nagroda Rektora – imię i nazwisko Wnioskodawcy). Wnioski należy składać wyłącznie przy użyciu elektronicznej poczty służbowej.

Razem z wnioskiem należy przesłać załącznik w postaci kopii publikacji, manuskryptu, rozdziału lub opisu zgłaszanego do nagrody osiągnięcia w przypadku nagród za osiągnięcia promujące i wynalazcze. W przypadku konieczności dołączenia podręcznika, należy przekazać go do Centrum Wsparcia Nauki ul. Muszyńskiego 2  poprzez skrzynkę podawczą Kancelarii Głównej.

W razie pytań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Nauki

Joanna Włodarczyk ( e-mail: joanna.wlodarczyk@umed.lodz.pl tel.: 506 209 336)

Katarzyna Milbrandt (e-mail: katarzyna.milbrandt@umed.lodz.pl tel. 887 860 562)

Prosimy:

– nazwać plik z WNIOSKIEM według schematu: NAZWISKO IMIĘ LITERA WŁAŚCIWA DLA RODZAJU NAGRODY (N – naukowa, WM – za współpracę międzynarodową, D – dydaktyczna, P – za promocję, W – za wynalazczość lub C – za całokształt), np. KOWALSKI JAN N lub Kowalski Jan N

Aktualności


3 sierpnia 2022

Poznaliśmy wyniki ewaluacji działalności naukowej – wysoka ocena UMED-u

Z końcem lipca poznaliśmy wyniki ewaluacji jakości działalności…
24 czerwca 2022

Konkursy Narodowego Centrum Nauki – MAESTRO 14, SONATA BIS 12

Szanowni Państwo, Centrum Wsparcia Nauki w ślad za…
14 czerwca 2022

Granty naukowe Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Szanowni Państwo, Informujemy o możliwości składania wniosków o…