Konkursy krajowe Narodowego Centrum Nauki – OPUS 20, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2

Szanowni Państwo,

Centrum Wsparcia Nauki w ślad za Narodowym Centrum Nauki informuje, że dnia 15 września br. koordynatorzy dyscyplin NCN ogłosili konkursy krajowe OPUS 20, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2.

Konkurs przeznaczony na realizację badań podstawowych, dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Nie określono górnej ani dolnej granicy finansowania dla jednego projektu. Zwykle okres realizacji projektu trwa 12, 24, 36 lub 48 miesięcy. Kierownikiem projektu może być osoba posiadająca co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę. Kierownikiem projektu może być wyłącznie osoba zatrudniona przez cały okres realizacji projektu w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji projektu badawczego na podstawie umowy o pracę na co najmniej połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Konkurs skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Budżet projektów PRELUDIUM BIS 2 może obejmować środki na badania w wysokości maks. 180 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie w wysokości maks. 20%. W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy.

Konkurs PRELUDIUM BIS 2 wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Konkurs OPUS 20 otwiera również możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczy:

 • w ramach współpracy Lead Agency Procedure (LAP) – tj. we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii, które występują równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów badawczych do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programów organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej; / wniosek OPUS LAP
 • w ramach współpracy LAP przy dodatkowym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach ogłaszanych przez instytucje partnerskie programów, organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej lub z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych; / wniosek OPUS LAP

Osoby zainteresowane projektami w ramach konkursu OPUS – LAP proszone są o kontakt z Działem Projektów Międzynarodowych

Pomocne informacje:

 1. Wysokość kosztów pośrednich konkursach wynosi 20% kosztów bezpośrednich z uwzględnieniem aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania. Dodatkowa wysokość kosztów pośrednich w wysokości co najwyżej 2% kosztów bezpośrednich, może być przeznaczona na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie.
 2. W zakresie wypełnienia PLANU ZARZĄDZANIA DANYMI wsparcia udzieli Państwu mgr Agnieszka Goszczyńska z Oddziału Bibliografii i Bibliometrii, (goszczynska@umed.lodz.pl). Pomocne w tym względzie mogą okazać się wytyczne NCN oraz informacje o RDM na stronie Otwarty Umed http://otwarty.umed.pl/r-d-m/.
 3. Zgodnie z polityką rachunkowości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w kategorii: Koszty aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania należy uwzględnić aparaturę naukowo-badawczą, inne urządzenia niespełniające definicji aparatury naukowo – badawczej oraz oprogramowanie, których koszt jednostkowy wynosi ≥ 2 000 zł brutto.
 4. Nabór wniosków we wszystkich konkursach jest prowadzony za pośrednictwem systemu elektronicznego OSF (https://osf.opi.org.pl), natomiast wewnętrzne terminy i procedury dla projektów krajowych przedstawione zostały poniżej.
 5. Adres skrytki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: /UMEDLodz/skrytkaESP

UWAGA!

Przygotowane i wygenerowane z systemu OSF wnioski należy składać do weryfikacji i podpisu za pośrednictwem Aplikacji Procesowej AP10 – Projekty badawczo-naukowe, do której instrukcja dostępna jest pod adresem:
https://intranet.umed.pl/kc/bwp/Shared%20Documents/Instrukcja%20U%C5%BCytkownika%20AP10.01_NCN_POiR.pdf.

W celu złożenia wniosku w aplikacji AP10 należy:

 1. Wygenerować wniosek w systemie OSF wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami do podpisu.
 2. Uruchomić w Process Portalu Aplikację AP10 wypełnić dane dot. projektu i załączyć wniosek w wersji roboczej (wydruk próbny) w celu weryfikacji na poziomie CWN.
 3. Po zakończeniu weryfikacji zablokować do edycji wniosek w systemie OSF, wygenerować jego finalną wersję wraz z wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami do podpisu i załączyć do Aplikacji AP10 – dokumentacja zostanie zweryfikowana pod względem finansowym i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Uczelni w aplikacji. Kierownik projektu otrzyma podpisane dokumenty na służbowy adres mailowy.

Tym samym nie ma już możliwości przesłania wniosku do podpisu drogą mailową jak odbywało się to do tej pory.

Porozumienia o współpracy należy procedować w Aplikacji Procesowej AP12.05 obieg umowy – instrukcja zostanie udostępniona po wprowadzeniu aplikacji, o której uruchomieniu zostaniecie Państwo poinformowani odrębnym komunikatem. Proces inicjuje Kierownik Projektu lub osoba przez niego upoważniona.

Harmonogram wewnętrzny:

16.11.2020dedaline na rozpoczęcie procedowania porozumienia o współpracy dla projektów OPUS w aplikacji AP12.05. Porozumienie jest procedowane przez Kierownika Projektu lub osobę przez niego upoważnioną. Czas niezbędny na przeprocesowanie dokumentu wynosi 7 dni
23.11.2020deadline na zakończenie procedowania porozumień
27.11.2020deadline na złożenie wniosku a aplikacji AP10. W przypadku gdy Kierownik Projektu nie jest pracownikiem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi aplikacja AP10 powinna być zainicjowana przez Kierownika jednostki organizacyjnej, w której będzie realizowany projekt lub osobę upoważnioną przez Kierownika jednostki
30.11 – 11.12.2020etapy administracyjne związane z procedowanie wniosku w aplikacji AP10
15.12.2020deadline na złożenie wniosku w systemie OSF

Ze względu na wprowadzenie nowej formy składania projektów zwracamy się z prośbą o dotrzymanie wskazanych terminów. Przekroczenie ww. harmonogramu jest obarczone ryzykiem niezłożenia wniosku w terminie wskazanym przez NCN.

Materiały do pobrania:

 1. Dane podmiotu na potrzeby wypełnienia wniosku
 2. Wzory porozumień dla projektów krajowych realizowanych w grupie podmiotów:
  Wzór porozumienia o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu – Umed jako Lider
  Wzór porozumienia o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu – Umed jako Partner

Centrum Wsparcia Nauki
ncn.cwn@umed.lodz.pl

Aktualności


27 września 2023

Stypendia START

Do 3 listopada 2023 r. wybitni młodzi naukowcy…
23 września 2023

Ogłoszenie konkursów – OPUS 26+LAP/Weave, SONATA 19

Centrum Wsparcia Nauki w ślad za Narodowym Centrum…
4 września 2023

Perły Nauki II

Podstawa prawna: Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z…